برچسب: روش استفاده از کپسول

آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی

راهنمای استفاده از کپسول پودر و گاز در هنگام اطفا حریق: آرامش خود را حفظ می کنیم، در اثر عجله و بی احتیاطی زمین خوردن، ا فتادن کپسول آتش نشانی بر روی پا و یا ا ندام های دیگر بدن و برخورد با دیگر پرسنل و… ممکن اس رخ دهد. دقت کنید که کپسول ا […]